Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website helpernest.nl
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Ons Kinderdagverblijf houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacyreglement van het Helpernest staat hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden. In dit PDF-document kunt u ons privacyreglement lezen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Kinderdagverblijf het Helpernest aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheidvan de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgenvan (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Kinderdagverblijf het Helpernest of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kinderdagverblijf het Helpernest. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kinderdagverblijf het Helpernest. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.